بیچاره نه راه پس داره نه راه پیش

www.taknaz.ir

 

فیلم بردای میکنی پدر سوخته

انسان و حیوان !!! ( عکس های خنده دار)

بامعرف !!!


انسان و حیوان !!! ( عکس های خنده دار)

اخه اینم شد خودکشی!!!

آخه اینم شد خودکشی ! (عکس طنز)

وقی پول نداری

www.taknaz.ir